Kthimet dhe ankesat

Kthimet

 1. Blerësi ka të drejtë të tërhiqet nga kontrata e lidhur me Shitësin nëpërmjet Dyqanit Online brenda 14 ditëve pa dhënë asnjë arsye.
 2. Afati i fundit për t'u tërhequr nga kontrata skadon pas 14 ditësh nga data në të cilën Blerësi erdhi në posedim të mallrave ose në të cilën një palë e tretë përveç transportuesit dhe e treguar nga Blerësi i Preferuar erdhi në posedim të mallrave;
 3. Në mënyrë që blerësi të ushtrojë të drejtën për t'u tërhequr nga kontrata, ai duhet të informojë Shitësin, duke përdorur të dhënat e parashikuara në Rregullore në seksionin Kontakti me dyqanin, për vendimin e tij për t'u tërhequr nga kontrata me një deklaratë të qartë (p.sh. një letër e dërguar me postë ose informacion të dërguar me e-mail).
 4. Për të përmbushur afatin e tërheqjes, mjafton që Blerësi t'i kthejë artikujt përpara se të skadojë periudha e tërheqjes.
 5. Kthimi bëhet në bazë të një faturë të lëshuar nga Shitësi.
 6. Tërheqja nga kontrata vlen vetëm për sipërmarrësit që ushtrojnë veprimtari biznesi të cilët kanë të drejtën e të drejtave të konsumatorit.

   

  Ankesa 

  1. Të gjitha produktet e ofruara nga Shitësi janë krejt të reja, pa defekte fizike dhe ligjore.
  1. Në rast të një defekti në mallin e blerë nga Shitësi, Klienti ka të drejtë të bëjë ankim në bazë të dispozitave të Kodit Civil.
  1. Ankesat duhet të raportohen, deri në 1 muaj nga data e marrjes së mallit, me e-mail në adresën e mëposhtme të postës elektronike: shop@partypal.pl
  1. Ankesa duhet të përfshijë sa vijon:
  • emri dhe mbiemri
  • të dhënat e kompanisë (emri, adresa, numri i identifikimit tatimor)
  • e-mail, numri i telefonit
  • numri i porosisë / fatura
  • data e marrjes së porosisë
  • simbolin dhe sasinë e mallit të reklamuar
  • një përshkrim të detajuar të defektit të mallit me dokumentacion fotografik
   1. Shitësi do t'i përgjigjet ankesës menjëherë, jo më vonë se brenda 14 ditëve. Blerësi do të informohet për rezultatin e ankesës me e-mail.
   1. Kostoja e transportit të mallrave të reklamuara, pasi të jetë rënë dakord për domosdoshmërinë e tij me Shitësin, bartet nga Blerësi. Pas miratimit të ankesës, kostoja do t'i rimbursohet blerësit.

   2. Mallrat e kthyera sipas procedurës së ankesës duhet të dërgohen në adresën e mëposhtme: Aleja Krakowska 1a, 05-552 Wola Mrokowska me shënimin "Ankesa".

   3. Ndryshimet në cilësi, ngjyrë, madhësi, përfundim etj. të cilat janë komercialisht të pranueshme dhe/ose teknikisht të pashmangshme nuk do të përbëjnë bazë të vlefshme për një ankesë.